Regulamin - hurt

Ostatnia aktualizacja: 14 października 2020

 

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin sprzedaży stosuje się do umów sprzedaży towarów zawieranych przez Kupującego (będącego przedsiębiorcą) ze Sprzedającym – sklep www.Bakaliowo.pl, będący własnością firmy Logisoft Szymon Sawicki.

2. Oznaczenie sprzedającego:

Logisoft Szymon Sawicki

ul. Piotrkowska 103/105/9

90-425 Łódź

Poland

(biuro handlowe)

NIP (VAT): PL 8341722804

REGON: 100221784.

3. Oznaczenie Kupującego – jest to kontrahent będący przedsiębiorcą, dokonujący zakupu produktów.

4. Termin płatności to dzień, w którym należność za towar staje się wymagalna. Termin płatności to dzień ustalony w umowie/zamówieniu lub określony na fakturze.

5. Niniejszego regulaminu nie stosuje się do konsumentów nieprowadzących działalności gospodarczej.

6. Kupujący jest zobligowany do zapoznania się z postanowieniami niniejszego regulaminu przed ostatecznym potwierdzeniem kluczowych elementów zamówienia.

7. Niniejszy regulamin sprzedaży jest ogólnie dostępny na stronie internetowej www.bakaliowo.pl.

8. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

9. Ceny i inne informacje o towarach udostępnione przez Sprzedającego (w tym e-mailem lub na stronie internetowej www.bakaliowo.pl) nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do negocjacji.

10. Cena stanowi zaakceptowaną przez Sprzedającego kwotę w złotych polskich lub w innej walucie, którą Kupujący jest winny zapłacić za zamówione surowce. 

§2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną

1. Użytkownik może zawierać z Usługodawcą umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę.

2. Świadczona przez Usługodawcę usługa elektroniczna jest bezpłatna i polega na prowadzeniu konta w sklepie internetowym.

3. W celu utworzenia konta, konieczne jest podanie w formularzu rejestracyjnym przez Użytkownika następujących danych:

a. imienia i nazwiska,

b. adresu e-mail,

c. hasła,

d. numeru telefonu,

4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta w Sklepie internetowym, zostaje zawarta po wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza rejestracji lub zamówienia. Umowa, o której stanowi zdanie poprzednie, zawierana jest na czas nieokreślony.

5. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:

a. realizacji umowy,

b. jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania - na stronie sklepu internetowego w zakładce "Moje Konto". Klient po zarejestrowaniu ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa - art. 23 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 803 z póź. zm.).

§3. Przyjmowanie i realizacja zamówień towarów

1. Cenniki, ogłoszenia, reklamy i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji następuje zawarcie umowy sprzedaży. Zamówienie Kupujący może złożyć w sklepie internetowym www.bakaliowo.pl, mailowo lub telefonicznie. Zamówienia telefoniczne należy potwierdzić mailowo, aby uniknąć ewentualnych błędów powstałych wskutek nieporozumień przy komunikacji.

2. Od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego, jego anulowanie bez zgody Sprzedającego nie jest możliwe. 

3. Składając zamówienie Kupujący zobowiązany jest do wskazania danych firmy – nazwy firmy, NIP, adresu (dane potrzebne do wystawienia faktury VAT) oraz adres dostawy, a także telefon kontaktowy. Kupujący w zamówieniu określa ilość i rodzaj zamawianych towarów oraz oczekiwany termin dostawy.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia w przypadku braku kontaktu z Kupującym.

5. Kupujący może składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zamówienia potwierdzane są w czasie pracy obsługi sklepu - od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 16.00.

6. Co do zasady towary, znajdujące się na stronach sklepu internetowego www.bakaliowo.pl są aktualnie dostępne. Może zdarzyć się, iż niektóre z przedstawionych towarów mogą być chwilowo niedostępne. W przypadku zamówienia towarów niedostępnych w magazynie, Sprzedający niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 7 dni roboczych, poinformuje Kupującego o ich niedostępności oraz przedstawi przewidywany termin ich dostarczenia,

7. Sprzedający może dostarczyć Kupującemu towary, których nie ma w ofercie – dostępne wyłącznie na zamówienie. Sprzedający poinformuje o terminie sprzedaży towarów dostępnych wyłącznie na zamówienie.

8. Zamówienia realizowane są niezwłocznie, jednak nie dłużej niż do 15 dni roboczych od otrzymania zamówienia od Kupującego i potwierdzenie przez Sprzedającego. W przypadku braku dostępności zamówionych towarów, Sprzedający, poinformuje Kupującego o przewidywanym terminie dostępności tego towaru drogą elektroniczną. 

9. Sprzedającemu przysługuje prawo wstrzymania realizacji zamówienia w całości lub części oraz odstąpienia od realizacji dalszej części zamówienia w całości lub części w przypadku, gdy Kupujący opóźnia dokonanie płatności za zamówione towary,

§4. Formy płatności

Przelew

Tradycyjny przelew na konto sklepu. Zamówienie realizujemy po zaksięgowaniu pieniędzy na naszym koncie. Instrukcje do wypełnienia blankietu podajemy w wysyłanym e-mailu. Rachunek bankowy firmy Logisoft Szymon Sawicki:

 

Waluta

Rachunek bankowy

PL PLN

Numer: 33 1140 2004 0000 3102 4313 1190

Nazwa i adres banku odbiorcy: mBank S.A. ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa

EU EUR

Numer IBAN: PL 11 1140 2004 0000 3212 0314 9267
Kod BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK

Nazwa i adres banku odbiorcy: mBank S.A. ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa

 

Przedpłata za pośrednictwem serwisu PayU

§5. Dostawa towarów

1. Sprzedający dokonuje dostawy zamówienia na wskazany przez Kupującego adres. Sprzedający zapewnia nieodpłatną dostawę w przypadku realizacji zamówienia w ilości 1-2 palet (750 kg lub 1500 kg) w zależności od surowca.

2. W przypadku zamówienia towaru w ilości mniejszej niż 1 paleta, Kupujący może zlecić Sprzedającemu dostawę towaru – za osobnym wynagrodzeniem. W takim przypadku Sprzedawca może zamówić transport u dowolnego przewoźnika na koszt Kupującego.

§6. Zwroty i reklamacje towarów

1. Odbiór towaru powinien nastąpić w obecności Kupującego lub osoby przez niego upoważnionej oraz obecności przewoźnika.

2. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego sprawdzenia towaru po jego otrzymaniu. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić w szczególności: asortyment, stan towaru, jakość, ilość. Wady ilościowe i widoczne wady jakościowe nie będą uwzględniane po odbiorze zamówienia. W razie stwierdzenia braków lub uszkodzeń towaru, Kupujący ma obowiązek sporządzić protokół potwierdzony czytelnym podpisem przewoźnika oraz zgłosić Sprzedającemu wady lub uszkodzenia nie później niż w dniu następującym po dniu dostawy.

3. W przypadku wykrycia ukrytych jakościowych wad zamówionych towarów, Kupujący zobowiązany jest do powiadomienia o nich Sprzedającego w formie pisemnej (drogą elektroniczną) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni licząc od dnia wykrycia wad i nie później niż w terminie 10 dni od dnia dostawy, pod rygorem wygaśnięcia wszelkich roszczeń wobec Sprzedającego.

4. W przypadku gdy zamówiony towar posiadał wady jakościowe, strony zwracają sobie nawzajem otrzymane świadczenia.

5. Nie są mozliwe zwroty ilościowe zamówionego towaru.

§7. Postanowienia końcowe

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. Wszystkie zapytania o cenę i dostępność są rozpatrywane indywidualnie. Zamówienia realizujemy natychmiastowo.

3. Na życzenie Klienta wysyłamy zdjęcia towaru w celu potwierdzenia jakości wybranego surowca oraz szczegółową specyfikację produktu.

4. Do każdej dostawy paletowej dostarczamy atest jakościowy.

Zapraszamy do zakupów.

e-Gazele Biznesu 37. pozycja w Polsce w rankingu e-Gazele Biznesu 2016.
Wyróżnienie "Złoty Płatnik 2015" od Euler Hermes.
Złoty płatnik 2015 Złoty płatnik 2016 Eksport

Firma Logisoft prowadzi działalność już 14 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 20576 firm. W ofercie posiadamy 404 produktów.

Przyjmujemy płatności on-line Przyjmujemy płatności on-line Przyjmujemy płatności on-line Przyjmujemy płatności on-line