Regulamin - detal

Ostatnia aktualizacja: 14 października 2020

Wstęp:

Sprzedaż produktów spożywczych za pośrednictwem sklepu Bakaliowo.pl realizuje Szymon Sawicki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Logisoft Szymon Sawicki w Łodzi (90-425), ul. Piotrkowska 103/105/9, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 8341722804.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail biuro.

Produkty znajdujące się w ofercie naszego sklepu są wysokiej jakości - posiadamy i udostępniamy na stronie produktu oraz na życzenie Klienta szczegółowe specyfikacje produktów przedstawiające cechy organoleptyczne, badania mikrobiologiczne, charakterystykę fizykochemiczną. Wszystkie produkty są odpowiednio przechowywane (w suchym miejscu, o temperaturze od 5 do 25 stopni C i wilgotności do 75%) i właściwie zapakowane na potrzeby transportu.

Do każdego zamówienia dostarczamy atest jakościowy identyfikujący partię i poświadczający, iż produkt spożywczy spełnia wymagania jakości zdrowotnej i może być przeznaczony do wolnego obrotu na terytorium Unii Europejskiej.

W ofercie znajdują się owoce suszone naturalnie (niezawierające dwutlenku siarki jako substancji konserwującej) oraz siarkowane. Żaden z naszych produktów nie zawiera GMO ani nie został poddany promieniowaniu jonizującemu.

Drylowane owoce suszone mogą posiadać śladowe ilości pestek (np. daktyle suszone bez pestek czy śliwki suszone bezpestkowe).

Sklep internetowy Bakaliowo.pl oferuje produkty w opakowaniach o różnej wadze sprzedawane na sztuki. Ceny przedstawione są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. 

Definicje:

•             konsument,

•             klient,

•             sklep,

•             sprzedawca,

•             regulamin.

KONSUMENT - osoba fizyczna dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

KLIENT – kupujący lub usługobiorca

SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.bakaliowo.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

SPRZEDAWCA – oznacza Szymona Sawickiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Logisoft Szymon Sawicki, ul. Piotrkowska 103/105/9, 90-425 Łódź, NIP (VAT ID): 8341722804

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

Postanowienia:

Za pośrednictwem Sklepu internetowego, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem strony, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym, a Sprzedawcą.

Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

 • Konto Klienta w Sklepie internetowym;
 • Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.

Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 • Komputer z dostępem do Internetu;
 • Dostęp do poczty elektronicznej.
 • Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;
 • Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub     nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

Świadczenie usług elektronicznych:

W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.

Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).

Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

 • Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.
 • Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.
 • Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
 • Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

Składanie zamówień:

Cenniki, ogłoszenia, reklamy i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji następuje zawarcie umowy sprzedaży.

Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa” pod adresem: https://www.bakaliowo.pl/formy-platnosci-i-sposoby-doreczenia.html

W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.

W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności

Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W przypadku zmiany danych po złożeniu zamówienia, należy skontaktować się z obsługą sklepu internetowego.

Realizacja zamówień:

W przypadku, gdy Klient wybrał przedpłatę na konto, to zamówienie realizowane jest po dokonaniu płatności. Jeśli zamówienie nie zostanie opłacone w ciągu 7 dni od momentu potwierdzenia dostępności produktu, to zostanie anulowane. 

Wybierając płatność przy odbiorze (płatność za pobraniem), realizacja następuje po potwierdzeniu dostępności zamówionych produktów.

Może zdarzyć się, iż produkty pomimo dostępności na stronach sklepu internetowego, nie są już dostępne w magazynie. W takiej sytuacji obsługa sklepu niezwłocznie skontaktuje się z Klientem, aby Klient mógł dokonać wyboru czy realizowane będzie zamówienie z pominięciem produktów niedostępnych, czy dopiero w momencie dostępności wszystkich produktów.

Formy dostawy:

W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży wysyłka Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży (zwykle realizacja zamówienia trwa ok 2-3 dni). Dostawa zamówienia zwykle dostarczana jest w ciągu 24 godzin, niemniej jednak firmy kurierskie zastrzegają sobie do 72 godzin na dostawę (w okresie przedświątecznym termin ten może ulec wydłużeniu o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany).

Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta:

 • transportem własnym; lub
 • przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.

Koszty dostawy na terenie kraju są dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa” pod adresem: https://www.bakaliowo.pl/formy-platnosci-i-sposoby-doreczenia.html

Formy płatności:

Przelew

Tradycyjny przelew na konto sklepu. Zamówienie realizujemy po zaksięgowaniu pieniędzy na naszym koncie. Instrukcje do wypełnienia blankietu podajemy w wysyłanym e-mailu. Rachunek bankowy firmy Logisoft Szymon Sawicki:

Waluta

Rachunek bankowy

PL PLN

Numer: 33 1140 2004 0000 3102 4313 1190

Nazwa i adres banku odbiorcy: mBank S.A. ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa

EU EUR

Numer IBAN: PL 11 1140 2004 0000 3212 0314 9267
Kod BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK

Nazwa i adres banku odbiorcy: mBank S.A. ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa

 

Przedpłata za pośrednictwem serwisu PayU

Odstąpienie od umowy:

Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Piotrkowska 103/105/9, 90-425 Łódź lub drogą mailową na adres biuro

Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia otrzymania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia.

W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.

Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. wskazuje, iż zgodnie z art. 38. prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży:

Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U.Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Piotrkowska 103/105/9, 90-425 Łódź lub drogą mailową na adres biuro

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadamiania sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową (DzU z 24.02.2003 r. nr 31, poz. 258). Jako podstawową zasadę przyjęto konieczność niezwłocznego zawiadomienia sprzedawcy o niezgodności towaru z umową, nie później niż:

 • W przypadku towaru paczkowanego (niezależnie czy jest on oznakowany datą minimalnej trwałości lub terminem przydatności do spożycia, czy nie) - w terminie 3 dni od otwarcia opakowania.

Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego

 • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać pisemnie na adres Piotrkowska 103/105/9, 90-425 Łódź lub drogą mailową na adres biuro
 • Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 • Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 • Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

Dane osobowe i pliki cookies:

Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest: firma Logisoft Szymon Sawicki w Łodzi (90-425), ul. Piotrkowska 103/105/9, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 8341722804.

Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.

Pliki cookies zostały opisane szczerze w polityce prywatności - https://www.bakaliowo.pl/polityka-prywatnosci.html

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi, ul. Gdańska 38, 90-730 Łódź, http://www.wiih.lodz.pl/

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Postanowienia końcowe

Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Kupujących oraz Usługobiorców) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo mają zawsze powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem https://www.bakaliowo.pl/regulamin-sprzedaz-detaliczna.html oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu na stronie sklepu internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku Umowy sprzedaży także przez (3) przesyłanie dokumentacji np. dowodu zakupu, specyfikacji Zamówienia i pisemnego potwierdzenia informacji zgodnie z przepisami dotyczącymi umów zawieranych na odległość.

Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. 

e-Gazele Biznesu 37. pozycja w Polsce w rankingu e-Gazele Biznesu 2016.
Wyróżnienie "Złoty Płatnik 2015" od Euler Hermes.
Złoty płatnik 2015 Złoty płatnik 2016 Eksport

Firma Logisoft prowadzi działalność już 14 lat - od 14 sierpnia 2006 roku. Zaufało nam już 20576 firm. W ofercie posiadamy 404 produktów.

Przyjmujemy płatności on-line Przyjmujemy płatności on-line Przyjmujemy płatności on-line Przyjmujemy płatności on-line